Tupakoinnin lopettaminen hyödyttää syöpäpotilasta

  • artikkelit

Tupakoinnin tiedetään olevan yksi yleisimmistä syöpää aiheuttavista tekijöistä ja sen yhteys muun muassa keuhkosyövän syntyyn on kiistaton. Tupakoinnin lopettaminen on puolestaan useissa tutkimuksissa osoitettu tehokkaaksi tavaksi ennaltaehkäistä syöpään sairastumista. Entä mikä on lopettamisen vaikutus, kun kyseessä ovat syöpäpotilaat? Aihetta on tutkittu vielä suhteellisen vähän, mutta selkeitä hyötyjä on pystytty löytämään useissa tutkimuksissa, joissa on seurattu keuhkosyöpää sekä pää- ja kaulan alueiden syöpää sairastavia potilaita. Vaikka lopettamisen hyödyt syöpäpotilaille ovat selkeitä, kolikon kääntöpuolena on kuitenkin usein tästä riippuvuudesta irti pääseminen. 

Tupakoinnin lopettamista puoltavat monet seikat

Yhä useammissa tutkimuksissa on pystytty osoittamaan, että tupakoinnin jatkaminen syöpädiagnoosin jälkeen ei ole hyväksi. Haittapuolia, joita tupakoinnin jatkaminen aiheuttaa ovat esimerkiksi syövän uusiutumisen tai toisen syövän riski. Tutkimuksissa on muun muassa pystytty osoittamaan, että rintasyöpäpotilaat, jotka jatkavat tupakointia diagnoosin jälkeen, ovat myös suuremmassa vaarassa sairastua keuhkosyöpään.

Tupakoinnin jatkaminen diagnoosin jälkeen saattaa myös heikentää hoitotuloksia. Keuhkosyövässä sekä pään- ja kaulanalueen syövissä tupakoinnilla on todettu olevan negatiivinen vaikutus elinaikaan ja hoidosta saataviin vasteisiin. Leikkauspotilailla on todettu lisäävän komplikaatioiden riskiä, heikentävän hoitotuloksia sekä vaikeuttavan paranemista. Joihinkin näistä voidaan kuitenkin vaikuttaa suhteellisen nopeilla päätöksillä. Eräässä tutkimuksessa tupakoinnin lopettaminen vain kaksi viikkoa ennen leikkausta laski merkittävästi leikkauksen jälkeisten komplikaatioiden määrää.

Syöpäpotilaan tupakoinnin lopettamiseen kannustaa edellä mainittujen syiden lisäksi myös tietyt henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin liittyvät positiiviset vaikutukset. Tupakoinnin jatkamisen on todistettu heikentävän potilaiden elämänlaatua, fyysistä suorituskykyä sekä elinvoimaisuutta lopettaneisiin verrattuna. Myös sosiaalisen toimintakyvyn on todettu laskevan.

Tupakoinnin haitat ja riskit syöpäpotilaalle tunnetaan ja tiedostetaan yhä paremmin, mutta huolestuttava-na asiana voidaan pitää sitä, että diagnoosin jälkeinen tupakointi on edelleen valitettavan yleistä. Esimer-kiksi keuhkosyöpäpotilaista noin 40 % jatkaa tupakointia myös diagnoosin jälkeen.

Miksi tupakoinnin lopettaminen tuottaa potilaille vaikeuksia?

Tupakoinnin lopettaminen syöpädiagnoosista huolimatta saattaa tuottaa useille potilaille suuria vaikeuksia, vaikka asian hyvät puolet olisivatkin tiedossa. Lopettamisen esteitä on useampia ja niistä tyypillisimmät on kyetty erittelemään tutkimalla tupakointiaan jatkaneita syöpäpotilaita.

Useille tupakoiville diagnoosin kuuleminen tarkoittaa pahimpien pelkojen toteutumista, jolloin potilaat saattavat ajatella, että pahin on jo tapahtunut ja tupakoinnin lopettaminen on liian myöhäistä. Tämä johtuu usein siitä, ettei potilailla ole riittävästi tietoa lopettamisen positiivisista vaikutuksista esimerkiksi hoidon tehoon tai taudin ennusteeseen.
Eräs keskeisistä lopettamisen esteistä liittyy tupakoinnin aiheuttamaan nikotiiniriippuvuuteen. Lopettamista vaikeuttaa diagnoosin saaneiden keskuudessa myös se, että päätös täytyy tehdä yleensä heti, jotta siitä saataisiin hyötyä. On muistettava, että normaalissa tilanteessa tupakasta vieroitus tapahtuu vähitellen ja pitkälti ihmisten omilla ehdoilla. Syöpäpotilaiden osalta toimenpiteiden on oltava ehdottomampia.

Lähteet

McBride CM, Ostroff JS. Teachable moments for promoting smoking cessation: The context of cancer care and survivorship. Cancer Control 2003; 10(4):325–333.